Pro ochranu vkladů investorů během realizace první a částečně druhé fáze, přistupujeme k závazku ničím neomezeného zpětného odkupu akcií za jejich pořizovací cenu a ke garanci výplaty dividendy ve výši 5 % p.a. Právo zpětného odkupu se vztahuje na období tři a půl roku (42měsíců) od odkupu akcií realizovaných investory od Riocath Global, a.s. V první fázi se tedy akcie budou chovat fakticky jako obligace s tím, že významná část kupní ceny bude fixována v rezervním fondu pro případ překonání možných negativních vlivů. Rezervní fond bude saturován významně vyšším procentním podílem z realizované kupní ceny akcií, nežli je ze zákona uloženo regulátorem trhu (ČNB) pro subjekty, na které se vztahuje dozor regulátora.

Se zvyšováním kvality portfolia a průkazností rentability vložené investice budou postupně na trh uvolňovány další akcie ze stávajícího základního kapitálu Riocath FNDB, a.s. Budou nabízeny za postupně navyšovanou cenu.

Předpokladem je dosažení až dvojnásobku nominální ceny akcií.

V průběhu první fáze bude statutárními orgány Riocath FNDB, a.s. systematicky směřováno k naplnění všech podmínek, stanovených regulátorem trhu, aby bylo možné převést obchodování akcií z formy neveřejné na formu veřejnou.

Náš záměr

Akcionáři firmy Riocath Global a.s., která je matkou dceřiných společností holdingu RIOCATH, se rozhodli získat podporu širší veřejnosti pro projekt RIOCATH a to formou účasti dalších akcionářů, kteří by se podíleli na podpoře rozvoje jednotlivých částí projektu RIOCATH. Příležitost vstoupit do projektu v této fázi mají výhradně občané nebo právnické osoby z České Republiky a Slovenska. Pro kapitálové zajištění naplnění cílů byla připravena společnost Riocath FNDB a.s.

 

Hlavním smyslem využití společnosti Riocath FNDB, a.s. je tedy efektivní zajištění investičních zdrojů, potřebných pro rychlejší rozvoj jednotlivých projektových záměrů skupiny RIOCATH. Uvedení zdravotnických prostředků RIOCATH na globální trh, znamená posun k nastavení nových standardů celé soustavy léčebných a diagnostických výkonů. Tyto nové standardy přinesou značné benefity, zejména pacientům a to téměř ve všech oborech humánní medicíny a nově i zhodnocení investorům.

 

Široké využití zdravotnických prostředků na bázi patentu RIOCATH v celosvětovém měřítku vytvoří značné finanční prostředky, ať už prodejem licencí nebo výrobou pod vlastní značkou.

 

Celý koncept má potenciál dále se rychle rozvíjet díky příspěvku nových akcionářů a v průběhu času především z vlastních zdrojů. Získané prostředky budou sloužit k rozšíření, optimalizaci a zatraktivnění portfolia investičních a majetkových účastí Riocath FNDB, a.s. Majetkové účasti budou primárně vycházet ze záměrů holdingu, týkajících se jeho vlastních produktů. Budou však také reflektovat další inovativní záměry, vznikající mimo RIOCATH, zejména takové, jež budou vykazovat konkrétní synergie s podnikáním, „vizí a misí“ skupiny RIOCATH.

 

Naplnění záměru je rozděleno do tří základních fází:

  •  utváření základů portfolia investičních a majetkových účastí
  •  posílení portfolia díky vlastním dividendovým zdrojům holdingu
  •  rozvoj, vycházející ze stabilizace výnosů a rozšíření o vybrané investice i mimo okruh firem holdingu

 

První fáze - realizována v průběhu tří let (2018–2021).

Postupné, ale dynamicky probíhající utlumení všech dosavadních podnikatelských aktivit převzaté společnosti, její kompletní očištění od všech, byť jen hypotetických zátěží. Souběžně probíhá vytváření portfolia konkrétních způsobilých kapitálových účastí Riocath FNDB, a.s. na společnostech, převážně integrovaných do holdingu RIOCATH a to tak, aby reálná perspektiva akumulovaného dividendového výnosu naplnila očekávání investorů do akcií Riocath FNDB, a,s., čímž budou zajištěny podmínky pro přechod do druhé fáze.

 

Druhá fáze bude založena na prokazatelném dividendovém výnosu agregovaného portfolia Riocath FNDB, a.s. Bude formováno tak, aby bylo dostatečně atraktivní pro dlouhodobé setrvání investorů. Tj. aby vyplácená dividenda byla svým procentním vyjádřením v příznivé korelaci k aktuální tržní ceně akcie, stanovené pro poslední realizovanou etapou. Tato fáze není předem časově ohraničena, protože do třetí fáze bude přecházet plynule, aniž se nějak významně změní dividendové výnosy. Přechod do 3. fáze bude především vázán na spolehlivou stabilizaci výnosů a akumulaci dostatečných kapitálových rezerv.

 

Ve třetí fázi, tedy ve fázi rozvojové, je uvažováno s dalším navýšením základního jmění a posilováním zejména investic do projektů, které budou zkoumány a doporučovány k proinvestování investičním výborem Riocath FNDB, a.s.. Tato expanze by měla probíhat v rozsahu umožňujícím zachování všech relevantních předpokladů dlouhodobého výnosu vlastníkům všech akcií.

 

Akciová společnost Riocath FNDB, a.s.

se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2509

- založena 1.dubna 1994

- základní kapitál 3.500.000.000 Kč

 

V roce 2017 byla postupně začleněna do skupiny společností Riocath, zprvu ke společnosti Riocath Medical Devices, a.s. a v roce 2018 mezi společnosti nově utvořeného holdingu, vedeného společností Riocath Global, a.s., která odkoupila od společnosti Riocath Medical Devices, a.s. celý výzkum systému RIOCATH.

 

 

F

A

Q

Aktuální hodnota akcie

11 500 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

© 2019 Riocath® Global, a.s.. All Rights Reserved

  •