Rozšířená nabídka prodeje akcií s minimální jednotlivou investiční transakcí v rozsahu převyšující ekvivalent EUR 100.000,-.

 

Legislativní rámec regulující prodej nabízených akcií prochází změnami v důsledku toho, že vstoupila v účinnost nová direktiva EK upravující tuto oblast. Po vydání prováděcích vyhlášek a jejich implementaci ze strany ČNB bude možné schválit investiční prospekt a tak pokračovat v dalším prodeji veřejnou nabídkou nad rámec celkového objemu 1 milionu EUR.

Před tím, než k tomu dojde a bude možno pokračovat v nabídce širokému spektru investorů, přistoupili jsme k využití další zákonné možnosti a nabídnout akcie zájemcům, kteří mají možnost investovat částku vyšší než EUR 100.000,-.

 

Toto propagační sdělení se týká nabídky listinných akcií ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč / ks vydaných společností Riocath FNDB, a.s., IČO: 601 96 611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6 („Akcie“), jež jsou nabízeny ke koupi jejich vlastníkem – společností Riocath Global, a.s., IČO: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6 („Nabízející“), a to dle rozhodnutí představenstva nabízejícího za minimální kupní cenu pro jednoho investora, která je ke dni tohoto sdělení rovna nebo vyšší než ekvivalent měny CZK k částce 100.000,- EUR. Minimální částka protiplnění jednoho investora za nabízené Akcie je tedy rovna nebo je vyšší než ekvivalent měny CZK k částce 100.000,- EUR.

Nejnižší možná investice pro jednoho investora do Akcií je tak rovna nebo je vyšší než částka odpovídající stanovenému limitu v EUR. Tento postup umožnila vláda ČR v § 2 nařízení vlády č. 90/2011 Sb., kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob, na částku 100.000,- EUR.

Ve vztahu k nabídce Akcií se tak uplatní výjimka z povinnosti uveřejnit investiční prospekt podle § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT") schválený regulátorem trhu. Nabízející je tudíž oprávněn nabízet Akcie

veřejně, aniž by byl povinen uveřejnit prospekt Akcií schválený Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie. Nabízející proto v souvislosti s touto omezenou nabídkou neuveřejnil investiční prospekt Akcií.

 

 

F

A

Q

Aktuální hodnota akcie

11 500 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

© 2019 Riocath® Global, a.s.. All Rights Reserved

  •